Устойчиво развитие, „Натура 2000” и алтернативен туризъм Дефиниция за устойчиво развитие, приета на конференцията на ООН в Рио де Женейро през 1992г:

Устойчиво развитие, „Натура 2000” и алтернативен туризъм
Дефиниция за устойчиво развитие, приета на конференцията на ООН в Рио де Женейро през 1992г:

„Устойчивото развитие е процес на промяна, при който експлоатацията на ресурсите, насочеността на инвестициите, ориентирането на технологиите и на институционалните промени са в хармония помежду си и увеличават текущия и бъдещия потенциал, с който да се осигурят човешките потребности и стремежи.“

Индустриализацията, замърсяването на въздуха и водата, озоновите дупки, глобалното затопляне, неправилното използване на природните и социокултурните ресурси, предопределят необходимостта от вземане на спешни мерки в световен мащаб.

Ключови събития, довели до формиране на понятието за „Устойчиво развитие“

През 1972г. в Стокхолм на Първата Световна Конференция по околната среда, се взима решение за формиране на Международна комисия по околна среда и развитие. През 1983г. това решение е изпълнено и начело на комисията застава Гру Харлем Брундланд. Това поставя началото на новото мислене и новите принципи, заложени по-късно, през 1987г. в доклада на комисията, озаглавен „Нашето общо бъдеще“. Други по-важни събития през годините са:

1989г. Подготовка на конференция в Рио де Женейро

1992г. Първа Световна Конференция на ООН в Рио де Женейро

1997г. Рио+10

2002г. Втора Световна Конференция за околната среда и развитие в Йоханесбург

Важни документи по проблемите на Устойчивото развитие:

Декларация от Рио де Женейро по околната среда и развитието

Дневен ред за 21-и век (Рио де Женейро)

Декларация от Йоханесбург за устойчиво развитие

План от Йоханесбург за прилагане на „Дневен ред за 21-и век“

Партньорство за устойчиво развитие

Стратегии на ЕС от Гьотеборг и Лисабон за устойчиво развитие

За по-добро осъществяване на целите на устойчивото развитие и изпълнение на поетите международни ангажименти, свързани с него, всяка държава е задължена да разработи „Национална стратегия за устойчиво развитие“. Също така е много важно да има и локален модел за устойчиво развитие „Местен дневен ред 21″, с което проблемите на местно ниво да се решават, според конкретната ситуация. Съществуват множество европейски инициативи, свързани с различни аспекти от нашия живот, като селското стопанство, икономическото развитие на отделните райони, опазване на биоразнообразието, здравето на хората, транспорта, отпадъците, кампании за устойчиво развитие на градовете и др.

Основни индикатори за устойчиво развитие:

Икономически индикатори

Екологични индикатори

Социални индикатори

На местно ниво е необходимо да се определят индикатори за измерване устойчивото развитие, съобразени със спецификата на района.

Устойчивото развитие е начин да се постигне по-добро качество на живот за всеки, както в настоящето, така и в бъдещето, да се постигне баланс между човешките дейности и околната среда.

„Натура 2000″

„Натура 2000″ е европейска мрежа от защитени територии, имаща за цел опазване на застрашени животински видове и техните местообитания. Създаването на мрежата е съобразено с „Директива за птиците“ от 1979г. и „Директива за местообитанията“ (хабитатите) от 1992г. В „Натура 2000″ влизат не само територии със специален режим (резервати, национални и природни паркове), но и частни и общински земи, където са допустими разнообразни човешки дейности, съобразени с опазването на биоразнообразието и екологичните норми. Всяка страна членка на ЕС определя сама териториите си, които влизат в „Натура 2000″, като критериите, по които се избират зоните са изцяло научни. Изграждането на подобна мрежа е една отлична инициатива, която дава възможност за запазване на природното наследство и устойчиво развитие на регионите, в които има защитени територии. Това е една възможност баланса между човека и природата да бъде поне частично възстановен. Природата в България е нейното най-голямо богатство и предимство пред другите държави членки на ЕС. Ние имаме все още места незасегнати от човешката ръка и сме длъжни да ги опазим и да ги превърнем в запазена марка за нашата страна. Предвид малката територия на страната, изобилието от природни дадености е впечатляващо. В „Натура 2000″ са определени 114 защитени зони за опазване на дивите птици и 228 защитени зони за опазване на местообитанията. Общо 332 зони, покриващи 33,89% от територията на България.

С управлението на териториите, включени в „Натура 2000″ ще бъдат ангажирани собственици и ползватели, чрез специално разработени планове за управление, съобразени със спецификата на всеки район. В плановете трябва да бъдат определени позволените и непозволените дейности, като се обърне внимание на такива земеделски и горскостопански дейности, които опазват и поддържат биологичното разнообразие и типовете местообитания.

Голяма част от собствениците и местните управници смятат, че включването на територии от техния район в екологичната мрежа ограничава възможностите за инвестиции, развитие на селското стопанство, бизнеса и в частност туризма. Това се дължи на не добрата информираност. „Натура 2000″ не само че не ограничава инвестициите, точно обратното, дава възможност за усвояване на средства от фондове на ЕС. Средства ще бъдат достъпни за усвояване от общини и правителствени агенции, чиито територии са включени в „Натура 2000″. Освен това има предвидени компенсаторни механизми, които предвиждат по-големи земеделски субсидии за земи, включени в мрежата. Ползите за местното население, макар все още неоценени, са много: запазена и красива природа, стимулиране и развитие на биологично селско стопанство, развитие на алтернативен туризъм, запазени традиции и фолклор, повишаване качеството на живота, намаляване на безработицата и др.“ Натура 2000″ е отличен механизъм за стимулиране на устойчиво развитие на селските райони и спиране на обезлюдяването им. „Зелени Балкани“ са водещата неправителствена организация, спомогнала за изграждането на екологичната мрежа в България. Отговорна институция е Министерството на околната среда и водите.

„Натура 2000″ и развитие на алтернативен туризъм

Туристическата индустрия заема значителна част от световната икономика. За съжаление в последните години масовия туризъм нанася големи щети на околната среда. Използват се невъзобновими природни ресурси, изливат се тонове бетон и се нанасят непоправими щети върху природата.

За щастие има и друг вид туризъм, който не само че не вреди на околната среда, а дори спомага за нейното опазване. Това е алтернативният туризъм, проявяващ се в различни форми, но всичките съобразени с екологията.

Според действащи туроператори има все по-голям интерес към туризма сред природата проявен, както от български, така и от чуждестранни туристи. По техни данни около 15 000 души годишно ползват такива услуги в рамките на страната ни.

„Натура 2000″ и алтернативният туризъм се съчетават по един прекрасен начин. Запазената и красива природа е най-големият ресурс на алтернативния туризъм от една страна, а от друга страна алтернативният туризъм дава възможност за дългосрочно икономическо развитие на регионите, облагодетелства местното население и спомага за опазване на природата, обичаите, фолклора, културните паметници и т.н.

В последните години все повече хора избягват масовия туризъм, като се насочват по-често от преди към селските райони с красива природа, търсейки спокойствие и уют. Според проучване, проведено от WTO (Световна организация по туризъм) до 2025г. около 140 милиона души ще посетят селски райони със запазена природа с цел туризъм.

Туризмът в селските райони, където са и по-голямата част от териториите, включени в „Натура 2000″ не е привлекателен за масовия туризъм, което е една добра възможност за алтернативния да разгърне огромния си потенциал.

Проучвания показват приблизително какви хора се интересуват от алтернативен туризъм. Това са хора:

На възраст около 39-59г

Предимно образовани

От средната класа и от елита

Които имат възможност за по-кратки пътувания-2-7 дни

Любители на самостоятелните пътувания

Ценители на природата

Основен момент при развиването на алтернативен туризъм в територии, попадащи в „Натура 2000″ е доброто планиране. Необходимо е да се направи много точна и правилна преценка за всеки отделен регион. Някои от зоните в „Натура 2000″ са прекалено деликатни и развиването на туризъм не е препоръчително, други просто не са атрактивни, но голяма част от тях имат потенциала за установяване на устойчиви форми на туризъм. Друго важно нещо е предварителното маркетингово проучване преди да се създаде туристическия продукт. За да бъде една туристическа дестинация атрактивна е необходимо районът да е развит в много отношения, затова е особено важна ролята на местната власт, която трябва да проведе правилна и активна политика, съобразена със спецификата на региона. При добро планиране алтернативният туризъм и „Натура 2000″, чиито цели са свързани с опазване на природните и културни ценности, биха могли да спомогнат за просперитета на местното население, развитието на малкия и семейния бизнес. Особено важно е хората да бъдат информирани за ползите, които могат да имат от „Натура 2000″ и за начините, по които е целесъобразно да бъде развит района им. Превръщането на дадено място в запазена марка, с висококачествени екологични продукти би привлякло туристи и би спомогнало за регионалното развитие. Често местните хора не оценяват природните и културни забележителности, с които са заобиколени, поради факта, че са свикнали с тях и това им пречи да разгърнат потенциала си и да постигнат устойчиво развитие на района си.

При планирането на туризъм и създаването на туристически продукти в защитените от „Натура 2000″ зони трябва да се вземат предвид следните важни моменти:

Определяне на капацитета на натовареност на дадена територия

Определяне на туристическия потенциал на територията и правилен избор на подходящи видове туризъм

Правилна интерпретация на ресурсите

Да се планират такива дейности, които да имат минимално въздействие върху природата

Да се включат активно местните общности

Да се опази местната култура и фолклор

Да се определи правилна стратегия за развитие

Да се изпълнява стратегията за развитие

Да се правят изследвания на резултатите и устойчивостта

Добрият туристически продукт трябва да бъде не само устойчив, но и дълготраен. За да бъдат туристите доволни е необходимо:

Установяване на личен контакт с местните хора, което кара туриста да се чувства специален и добре дошъл

Предлагане на висококачествени продукти, които да оставят незабравими спомени

Екологично чисти хранителни продукти

Диверсификация на туристическите продукти, което ще задържа туриста на едно място по-дълго време и ще го накара да се връща отново и отново

Адекватна инфраструктура

Важен е балансът между туристическото търсене и туристическото предлагане.

Подходящи видове туризъм са: пешеходен туризъм, велотуризъм, конна езда, рафтинг, каяк, орнитоложки туризъм, риболов, в някои райони и лов, ботанически турове, фототурове и др.

 

Оригинален текст:

http://selskiturizam.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-2000-%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: